afvalcontainerkopen.nl - Dé totaalleverancier voor het MKB, scholen en verenigingen - Alle op onze shops genoemde prijzen zijn exlusief BTW

Algemene voorwaarden website Afvalcontainerkopen.nl

1. Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Afvalcontainerkopen.nl en op alle (met afnemers van producten van Afvalcontainerkopen.nl) gesloten overeenkomsten.
 2. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitgesloten.

2. Bestellen en tot stand komen van overeenkomst

 1. Alle uitingen van Afvalcontainerkopen.nl op de website of elders gelden als een uitnodiging tot het doen van een aanbod.
 2. Bestellingen kunnen via de website van Afvalcontainerkopen.nl worden geplaatst.
 3. Indien acceptatie van een bestelling van een bepaald artikel om welke reden dan ook niet mogelijk blijkt te zijn, zal Afvalcontainerkopen.nl in overleg met de afnemer trachten een qua prijs en kwaliteit vergelijkbaar artikel te leveren. De bestelling zal na overeenstemming in aangepaste vorm worden geaccepteerd.
 4. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Afvalcontainerkopen.nl de bestelling heeft geaccepteerd.

3. Prijzen

 1. De prijzen op de website van Afvalcontainerkopen.nl zijn de actuele prijzen. De prijzen in nieuwsbrieven en overige mailingen of uitingen kunnen daarvan afwijken.
 2. Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen is Afvalcontainerkopen.nl bevoegd de prijzen en de verdere voorwaarden te wijzigen.
 3. Alle prijzen zijn inclusief kosten van verpakking, exclusief BTW en kosten van vervoer, verzending en wettelijke bijdragen tenzij anders vermeld staat. Per bestelling wordt, afhankelijk van het bestelbedrag, eenmalig het op de website vermelde bedrag aan verzendkosten in rekening gebracht. Bij bestellingen vanaf € 149,95 zijn de verzendkosten gratis.
 4. Afvalcontainerkopen.nl is ook na het tot stand komen van de overeenkomst bevoegd om wijzigingen in het tarief van de omzetbelasting en eventuele andere belastingen en/of heffingen door te berekenen.

4. Levering

 1. Afvalcontainerkopen.nl bepaalt de wijze van vervoer en de vervoerder. Indien de afnemer bijzondere vervoerswensen heeft, komen de extra kosten voor zijn rekening. Alle bestellingen worden op het opgegeven straatadres van de afnemer afgeleverd.
 2. Afvalcontainerkopen.nl levert de bestelling met bekwame spoed af. Bij vertraging in de aflevering van de hele bestelling of een deel daarvan verzendt Afvalcontainerkopen.nl uiterlijk binnen drie weken na de acceptatie van de bestelling een bericht. Afnemer heeft dan het recht om uiterlijk binnen zeven dagen na ontvangst van het vertragingsbericht de bestelling, voor zover vertraagd, zonder kosten te annuleren.
 3. Afvalcontainerkopen.nl behoudt zich het recht voor de bestelling in gedeelten af te leveren.
 4. Ondanks alle zorgvuldigheid die wij bij bestellingen in acht nemen, kan het voorkomen dat een bestelling niet of onvolledig wordt geleverd. De afnemer is gehouden dit binnen 7 dagen na ontvangst van de bestelling te melden. Alsdan wordt de levering eventueel op kosten van Afvalcontainerkopen.nl aangevuld of opnieuw gedaan.

5. Betaling

 1. Betaling geschiedt via een van de op Afvalcontainerkopen.nl uiteengezette wijzen tegen de daarvoor geldende voorwaarden.
 2. Indien is overeengekomen dat op rekening wordt betaald, geldt standaard een betalingstermijn van 8 dagen na factuurdatum. Deze termijn is in onderling overleg eventueel te verruimen.
 3. In daartoe aanleiding gevende gevallen behoudt Afvalcontainerkopen.nl zich het recht voor een voorgestelde betaalwijze niet te aanvaarden.
 4. Verrekening met vorderingen op Afvalcontainerkopen.nl of opschorting is niet toegestaan tenzij zulks alsnog schriftelijk wordt overeengekomen.
 5. Vooruitbetaling kan slechts per bank of giro.
 6. Na overschrijding van een betalingstermijn is de afnemer de wettelijke rente en alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten met een minimum van € 100,- verschuldigd. Afvalcontainerkopen.nl kan dan nakoming van haar verplichtingen opschorten of de overeenkomst bij brief ontbinden.

6. Eigendomsvoorbehoud

 1. Afgeleverde artikelen blijven eigendom van Afvalcontainerkopen.nl , totdat aan alle (betalings-) verplichtingen is voldaan. Dit geldt voor alle verplichtingen waarvoor de wet het maken van een eigendomsvoorbehoud toelaat.
 2. Afvalcontainerkopen.nl is onherroepelijk gemachtigd, dus zonder dat ingebrekestelling is vereist, om de artikelen die het eigendom van Afvalcontainerkopen.nl zijn gebleven terug te (laten) halen.

7. Retourrecht

 1. Alleen een consumenten afnemer heeft het recht om door Afvalcontainerkopen.nl geleverde artikelen binnen 7 werkdagen na ontvangst te retourneren in de originele, ongeopende verpakking, onder toezending van een kopie van de betreffende factuur en vermelding van de reden van retourzending. ( Er dient eerst een e-mail gestuurd te worden voor een retournummer )
 2. Indien de artikelen ongebruikt zijn ( 7.1) en tijdig en correct zijn geretourneerd, voldoet Afvalcontainerkopen.nl de betaalde prijs, met uitzondering van de verzendkosten van de zending, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na retourontvangst van de artikelen.
 3. Wanneer de door Afvalcontainerkopen.nl afgeleverde artikelen niet binnen de zichttermijn van artikel 7.1 zijn teruggezonden, gelden de zaken als geaccepteerd.

8. Garantie

 1. Afvalcontainerkopen.nl garandeert de kwaliteit van de door haar geleverde artikelen gedurende twaalf maanden na aflevering.
 2. Garantieaanspraken kunnen alleen binnen 14 dagen na ontdekking van het gebrek schriftelijk bij Afvalcontainerkopen.nl worden ingediend en wel met een korte omschrijving van het gebrek en onder toezending van een kopie van de factuur.
 3. Deze garantie houdt in dat indien aan de in 8.2 gestelde voorwaarden is voldaan, Afvalcontainerkopen.nl het artikel kosteloos repareert of vervangt (ter keuze van Afvalcontainerkopen.nl ). Deze garantie omvat echter geen bijkomende kosten, zoals van in het kader van de reparatie of vervanging getroffen noodzakelijke (bouwkundige e.d.) voorzieningen. Indien het artikel ouder is dan 1 jaar en Afvalcontainerkopen.nl kan het artikel niet meer repareren of heeft het desbetreffende artikel niet meer op voorraad, dan biedt Afvalcontainerkopen.nl de mogelijkheid om het vervangende artikel tegen 50% van de kostprijs aan te schaffen, ofwel 50% van het aankoopbedrag retour te ontvangen.
 4. Deze garantie is niet van toepassing indien:
  het artikel of apparaat bij terugzending onvoldoende wordt beschermd tegen transportschade;
  wijzigingen aan het artikel of apparaat zijn aangebracht;
  sprake is van gebreken die ontstaan zijn door foutief of onoordeelkundig gebruik, zoals het niet in acht nemen van de bijbehorende gebruiksaanwijzing;
  het gebrek is ontstaan door opzet of grove onachtzaamheid;
  sprake is van een van buiten komend onheil, zoals blikseminslag, stroomuitval, natuurrampen enz.;
  Afvalcontainerkopen.nl niet (tijdig) in de gelegenheid is gesteld voor onderzoek van de klacht en het eventueel herstellen van het gebrek.

9. Persoonsgegevens

 1. Persoonlijke gegevens worden in het klantensysteem van Afvalcontainerkopen.nl opgeslagen om de bestellingen te verwerken. Afvalcontainerkopen.nl hanteert bij het gebruik van persoonlijke gegevens de toepasselijke wetgeving.
 2. Wanneer Afvalcontainerkopen.nl gegevens aan derden verstrekt voor het uitvoeren van taken in het kader van onder 9.1 beschreven werkzaamheden, blijft de privacy gewaarborgd.

10. Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Afvalcontainerkopen.nl met betrekking tot de verkoop en levering van artikelen is uitdrukkelijk beperkt tot de onder artikel 8 geregelde garantie.
 2. Afvalcontainerkopen.nl is niet aansprakelijk voor door haar op de website verstrekte (technische) adviezen, druk- en zetfouten op de website, door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens en niet voorzienbare en redelijkerwijs niet controleerbare slechte kwaliteit van de producten.
 3. Voor het overige is iedere aansprakelijkheid van Afvalcontainerkopen.nl beperkt tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de ter zake verzonden factuur.

11. Informatievoorziening

 1. Uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst worden deze algemene voorwaarden door Afvalcontainerkopen.nl al dan niet elektronisch aan de afnemer aangeboden. De afnemer is zelf verantwoordelijk voor het desgewenst uitprinten of opslaan van de voorwaarden.
 2. Afvalcontainerkopen.nl stelt op haar website de volgende informatie beschikbaar: Haar vestigingsadres en het inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel. De belangrijkste kenmerken van de producten, waaronder de prijs, de kosten van verzending, de wijze van aflevering en betaling en het e-mailadres dat gebruikt kan worden om klachten, vragen en overige relevante correspondentie naartoe te sturen.
 3. Indien afnemer de overeenkomst wenst te ontbinden of vernietigen op grond van het feit dat Afvalcontainerkopen.nl niet zou voldoen aan wettelijke informatieplichten, dient dit recht te worden uitgeoefend binnen 14 werkdagen na acceptatie van de bestelling.

12. Geschillen

 1. Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost. Indien dat niet mogelijk blijkt te zijn, heeft de Nederlandse rechter rechtsmacht en is de rechter in het arrondissement waar Afvalcontainerkopen.nl is gevestigd bevoegd, tenzij Afvalcontainerkopen.nl voor de rechter van uw vestigingsplaats kiest.